Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg ?

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn ?

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

Inspecteurs voor het team Kinderopvang

Meerdere functies beschikbaar

Organisatie

Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Zorginspectie

Functieinhoud

 1. DE VACATURE IN HET KORT

Wil je een bijdrage leveren tot het verbeteren van de kwaliteit van zorg in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen? Voel je je aangetrokken tot inspectietaken? Ben je assertief en respectvol tegelijkertijd? Ben je bereid om inspecties uit te voeren in gans Vlaanderen? Heb je zin om zowel thuis te werken aan inspectietaken als je in te zetten binnen diverse werkgroepen op kantoor in Brussel? Hou je ervan om je werk, samen met je collega’s binnen het team, zelfstandig te organiseren en uit te voeren? Dan is deze job iets voor jou!

Op dit ogenblik zijn er 2 vacatures voor inspecteur kinderopvang, maar er wordt een werfreserve aangelegd voor de toekomst.

 1. FUNCTIECONTEXT

De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

Als afdeling van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin inspecteert Zorginspectie de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. De kwaliteit van zorg die deze voorzieningen aanbieden aan hun gebruikers, patiënten of cliënten staat hierbij centraal. Daarom ziet Zorginspectie erop toe dat regelgeving wordt nageleefd en dat overheidsmiddelen rechtmatig en transparant besteed worden. Zorginspectie bereikt die doelstellingen door te inspecteren en te rapporteren. Jaarlijks voert Zorginspectie meer dan vierduizend inspecties uit.

Team Kinderopvangstaat in voor de inspecties in de kinderopvangvoorzieningen (groepsopvang, gezinsopvang en buitenschoolse opvang), de preventieve gezinsondersteuning (expertisecentra kraamzorg, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, vertrouwenscentra kindermishandeling, … ) en adoptiediensten.

Meer informatie vind je op www.departementwvg.be/zorginspectie

 1. TAKENPAKKET
 2. DOEL VAN DE FUNCTIE

Controleren van de naleving van reglementeringen, normen, e.d. of audits uitvoeren met als doelhierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

 1. RESULTAATSGEBIEDEN

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Planning en voorbereiding

Plannen en voorbereiden van de controle/audit met als doel er voor te zorgen dat de controle/audit ter plaatse efficiënt kan verlopen.

Voorbeeldactiviteiten:

 • Binnen de toegewezen controles/ audits de eigen planning opmaken
 • Desgevallend als hoofdinspecteur/ coördinerend inspecteur de nodige initiatieven nemen , zowel naar collega-inspecteurs (bv. inhoudelijke prioriteiten, praktische aanpak) als naar de organisatie toe
 • Lezen van relevante dossierstukken: zich informeren over de te controleren organisatie om het dossier in de juiste context te kunnen plaatsen op basis van onder meer verschillende databanken, papieren dossiers, website(s), ...
 • Bevragen van desgevallend ontbrekende informatie bij de dossierbehandelaar
 • Studie van documenten, instructies, leidraden, interne afspraken, reglementeringen, veranderde wetgeving, voorgaande of gelijkaardige controles/ audits, …
 • Raadplegen van alle relevante documenten en applicaties in functie van het vlot uitvoeren van de taken (handleidingen, afspraken, IT-tips,...)
 • Raadplegen van coach of teamverantwoordelijke indien er vragen zijn over de wijze waarop de inspectie moet/ kan uitgevoerd worden
 • Vanuit een vermoeden van onregelmatigheden of eerste risicoanalyse, input geven over mogelijke toekomstige controles
 • Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken met betrekking tot plaats- en tijdsonafhankelijk werken bijv. agendacodes, beschikbaarheidsafspraken...
 • Bereidheid tonen om opdrachten op te nemen bovenop de gemaakte planning als de omstandigheden dit vereisen

Uitvoering

Ter plaatse uitvoeren van controles/audits en analyses met als doel de naleving van de geldende normen (reglementeringen, wetgeving, jaarrekeningen, kwaliteitsstandaarden, …) na te gaan.

Voorbeeldactiviteiten:

 • Uitvoeren van inspectie (ter plaatse) waarbij de afgesproken items worden getoetst en beoordeeld aan de hand van afgesproken standaarden en desgevallend door het hanteren van meetapparatuur, ontleden en natrekken van plannen (handgemaakte, onnauwkeurige schetsen tot architecten-producten), ...
 • Controleren van de naleving van complexe regelgevingen en normen rekening houdend met de bredere context en/ of controleren van complexe processen en organisaties
 • Controleren van organisaties (ook eenmanszaken) of individuele beneficianten in context van zeer emotioneel beladen situaties, en/ of in zeer precaire omstandigheden
 • Desgevallend spreken met gebruikers van de geïnspecteerde organisatie
 • Inspecteren van organisaties met een wetenschappelijk gevalideerd inspectie-instrument
 • Interpreteren van procedures, regelgeving of checklist is meestal nodig om een kwaliteitsvolle controle/audit te kunnen uitvoeren
 • Desgevallend als hoofdinspecteur/coördinerend inspecteur het team van inspecteurs aansturen, fungeren als aanspreekpunt voor de collega's én de voorziening, en verantwoordelijkheid opnemen voor het inspectiebezoek
 • Eindverantwoordelijkheid opnemen voor het eigen bezoek, het eigen gedeelte bij een bezoek geleid door de hoofdinspecteur/coördinerend inspecteur of voor het gehele bezoek geleid als hoofdinspecteur/coördinerend inspecteur en dit volgens de geldende kwaliteitsafspraken

Rapportering

Samenvatten en vastleggen van de bevindingen met als doel de bevoegde instanties volgens de geldende richtlijnen te informeren en te adviseren om hen in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen of zelf de gepaste maatregelen te nemen indien men daar de bevoegdheid voor heeft.

Voorbeeldactiviteiten:

 • Opmaken van verslagen van plaatsbezoeken of van processen-verbaal teneinde de bevoegde overheden te adviseren of te informeren en om hen in staat te stellen de gepaste maatregelen te nemen
 • Maken van goede notities tijdens het inspectiebezoek
 • Raadplegen, analyseren, synthetiseren en integreren van alle relevante data (vb. personeelslijsten, dagschema, overeenkomsten)
 • Op een vlotte wijze schriftelijk weergeven van de inspectievaststellingen volgens de geldende kwaliteitsafspraken
 • Bij bezoeken met collega's coördineren van de verschillende verslagdelen van de collega's
 • Desgevallend nalezen van verslagen van collega's volgens de geldende afspraken binnen het team
 • Nalezen van de reactie van de voorziening op het ontwerpverslag en desgevallend aanpassen van het versla
 • Eindverantwoordelijkheid opnemen voor het eigen verslag en dit volgens de geldende kwaliteitsafspraken

Opvolging

Nagaan of gepast gevolg gegeven werd aan de vaststellingen in het verslag met als doel bij te dragen tot de naleving van reglementeringen, normen, …

Voorbeeldactiviteiten:

 • Nagaan of geformuleerde tekorten/aandachtspunten werden opgenomen door de geïnspecteerde (organisatie)
 • Nakijken of er gevolg werd gegeven aan proces-verbaal/administratieve rechtshandeling/sanctie/opgelegde maatregel,…
 • Bijkomende voorwaarden opnieuw inspecteren
 • Eventueel bijkomende onderzoeken en controles uitvoeren, bv. in functie van ernstige risico's
 • De noodzakelijke stappen zetten in de elektronische workflow met link naar prioritering in de eigen planning
 • Duiden van de regelgeving en doorverwijzen naar ondersteunende diensten en organisaties met respect voor de autonomie van de geïnspecteerde

Communicatie en contacten

Communiceren en informeren over de geldende normen, procedures, methodologie, aanpak… met als doel er voor te zorgen dat alle actoren correct geïnformeerd zijn en gestimuleerd worden de normen na te leven.

Voorbeeldactiviteiten:

 • Uitvoeren van de inspectie met aandacht voor een goede communicatie bij de start over het verloop van de inspectie
 • Afronden van het inspectiebezoek met aandacht voor de terugkoppeling van de inspectiebevindingen naar de geïnspecteerde en met aandacht voor het verdere verloop van het inspectieproces en de rol van het functioneel agentschap
 • Inspecteren bij voorzieningen en individuele beneficianten in moeilijke communicatieomstandigheden door taal, leeftijd, handicap of andere aandoening
 • De interactie met anderen is gericht op het doen begrijpen, beïnvloeden en/ of ondersteunen van anderen, in het algemeen vanuit een zakelijke en rationele argumentatie
 • Voorlichtingsvergaderingen organiseren en algemene communicatie verzorgen over de materie aan verschillende doelgroepen

Overleg

Samenwerken en overleggen met diverse collega’s met als doel een uniforme aanpak van het controle-of auditproces te garanderen.

Voorbeeldactiviteiten:

 • Vergaderen en overleggen met afdelingshoofd/ teamverantwoordelijke/coaches/collega's teneinde een eenvormige werking te bekomen
 • Voorstellen van agendapunten voor overlegmomenten met toelichting van de problematiek en mogelijke oplossingsvoorstellen
 • Actief deelnemen aan overlegmomenten
 • Loyaal uitvoeren van de afspraken en beslissingen van overlegmomenten
 • Deelnemen aan werkgroepen om items voor te bereiden voor bespreking op overlegmomenten
 • Desgevallend als hoofdinspecteur/ coördinerend inspecteur een sturende, inhoudelijk trekkende rol opnemen binnen overlegsituaties om een efficiënte, effectieve en eenvormige werking te bekomen en knelpunten op te lossen
 • Organiseert overleg en introduceert verbeteringen van het controle- of auditproces, teneinde ervoor te zorgen dat de aanpak steeds zo efficiënt en actueel mogelijk is
 • Meewerken aan de uitwerking van nieuwe inspectie-instrumenten
 • Desgevallend input geven bij het voortraject van een inspectie-instrument (bijv. inspectietoets nieuwe regelgeving, opmaak eisenkaders)
 • Opnemen van (sectoroverschrijdende) projectverantwoordelijkheid (het plannen, coördineren en opvolgen van projecten)
 • Indien nodig deelnemen aan overleg met externen, dossiers toelichten op commissies

Kennis m.b.t. het vakgebied

Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren.

Voorbeeldactiviteiten:

 • Grondige kennis en begrip van de specifieke en aanverwante reglementeringen, normen, …
 • Meewerken aan de uitbouw van kennismanagement om kennis en informatie te verdelen en beschikbaar te maken
 • Lezen van vakliteratuur en deelnemen aan cursussen
 • Activiteiten bijwonen om voeling met de sector te houden, rekening houdend met de deontologische regels en afspraken
 • Permanent ontwikkelen van expertise m.b.t. kwaliteit van zorg en kwaliteitszorg en bijpassende inspectiemethodieken bv. door opvolgen van wetgeving, praktijkvoorbeelden,...
 • Studiewerk verrichten om de recentste evoluties op het werkveld en de werkmethoden te kennen
 • Coördineren ad hoc een beperkte groep van collega’s in het kader van opdrachten/projecten

Beleidsadvies

Denkt mee over langetermijnbeleidsvoorstellen,

rekening houdend met trends, met als doel er voor te zorgen dat het beleid voldoende input heeft vanuit de realiteit.

Voorbeeldactiviteiten:

 • Vanuit de praktijk, maar ook vanuit tendensen in de sector, suggesties geven voor verbeteringen van het beleid en anticiperen op mogelijk toekomstig beleid, aan de hand van een nota
 • Meewerken aan of opstellen van beleidsrelevante rapporten op basis van het verzamelen, analyseren en synthetiseren van inspectiedata (ook bv. m.b.t. themagerichte inspecties)
 • Bespreken van de analyse en synthese van inspectiedata met het oog op het formuleren van beleidsvoorstellen t.a.v. het kabinet en de operationele agentschappen
 • Deelnemen aan beleidswerkgroepen teneinde hierin een inbreng vanuit de inspectiedata te brengen
 • Vanuit inspectie- en veldervaring input leveren rond de inspecteerbaarheid van nieuwe wetgeving

Functieprofiel

 1. FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n) (4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3):

4.1.1.Diploma

Je hebt een bachelordiploma (professionele of academische) in een menswetenschappelijkerichting

Voorbeelden diploma’s: sociale of verpleegkundige richting, communicatie, psychologie, gezondheidswetenschappen, pedagogie (van het jonge kind), ergotherapie, logopedie, gezinswetenschappen, onderwijs (kleuter, lager, lager secundair), orthopedagogiek,…

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau.Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

4.1.2.Ervaring

Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de welzijn- en gezondheidssector en/of met inspectietaken.

4.1.3. Bijkomende voorwaarden en verwachtingen

Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een wagen.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Nancy Toussaint, nancy.toussaint@wvg.vlaanderen.be, 02/553 31 33).

 1. COMPETENTIES
 2. Technische competenties

Deze kennis is aanwezig of zal tijdens de inwerkperiode verworven moeten worden:

 • Je hebt een goede kennis van de courante softwarepakketten (Word, Excel, Outlook,..). Je kan vlot nieuwe functiespecifieke software aanleren en gebruiken. Je bent zelfredzaam op IT-vlak.
 • Je hebt kennis van de gezondheids- en/of welzijnssector
 • Je hebt ervaring met gespreks- en inspectietechnieken.
 • Je hebt kennis van de missie, waarden, kernactiviteiten en organisatie van de Vlaamse Overheid in het algemeen en van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en van Zorginspectie in het bijzonder
 • Je hebt kennis van de relevante reglementeringen van de sectoren in het beleidsdomein
 1. Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen:Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2)

 • Zelfontwikkeling: Je functioneren blijft verbeteren door te leren en mee te groeien met veranderingen (niveau 1)

 • Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 2)

 • Assertiviteit: Je komt voor je mening of belang op met respect voor anderen, zelfs als de omgeving druk uitoefent om dat niet te doen (niveau 2)

 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)

 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 2)

 • Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 1)

 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

 1. Bijkomende voorwaarden en verwachtingen

 • Je bent bereid om je dagelijks te verplaatsen voor je inspectietaken, voornamelijk doorheen de regio Antwerpen, Kempen, Oost-Vlaanderen, regio Halle - Vilvoorde, West-Vlaanderen. Organisatienoden kunnen verplaatsingen naar en inspecties in andere regio’s noodzakelijk maken.
 • Je beschikt over de mogelijkheden om thuis (internetverbinding is noodzakelijk) op een efficiënte wijze inspecties voor te bereiden en verslaggeving te verzorgen. Dit vergt een grote mate van zelforganisatie en zelfstandigheid in het plannen en opnemen van inspecties.
 • Ook al is je standplaats je woonplaats, je wordt geregeld verwacht op het hoofdkantoor in Brussel (vergaderingen, overleg,…)

 1. TOELATINGSVOORWAARDEN

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je bent medisch geschikt voor deze functie
 3. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 4. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulatorkun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Selectieprocedure

 1. CV-SCREENINGEN VOORSELECTIE OP BASIS VAN VRAGENLIJST

Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.

 • Diploma
 • Ervaring
 • Rijbewijs B en beschikken over een wagen

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

Voorselectie op basis van een vragenlijst (zie sollicitatieformulier):

Hierbij worden onder meer volgende punten beoordeeld:

 • motivatie
 • affiniteit met de functie
 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Deze selectiefase gebeurt met afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke.

Deze selectiefase is eliminerend. Enkel de 25 hoogst scorende kandidaten met een minimumscore van

60% worden weerhouden voor de volgende ronde.Als een van de 25 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt tijdens deze selectiefase, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden om deel te nemen aan het verdere selectieproces.

De cv-screening en voorselectie vinden plaats in de week van 6 augustus 2018.

 1. EXTERN ASSESSEMENT

Tijdens deze selectiefase worden de persoonsgebonden competenties beoordeeld aan de hand van o.a.: een persoonlijkheidsvragenlijst, redeneerproeven, gedragsgerichte oefeningen en een competentiegericht interview.

Deze selectiefase wordt gevoerd door een extern selectiekantoor.

De selectiefase vindt plaats in de gebouwen van Hudson tussen week 13/8/2018 en week 21/9/2018 (data onder voorbehoud).

Deze selectiefase is adviserend. De resultaten van deze selectiefase worden meegenomen in de volgende selectiefase.

 1. EINDSELECTIE: JURYGESPREK

Het eindgesprek gebeurt met afgevaardigde (n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke.

Tijdens deze selectiefase beoordelen we:

 • Je visie op en inzicht in de functie
 • Je motivatie en verwachtingen
 • Je competenties
 • Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze selectiefase is eliminerenden vindt plaats in het Ellipsgebouw in Brussel tussen week 1/10/2018 en week 15/10/2018 (data onder voorbehoud).

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

 1. NIET NODELOOS HERTESTEN

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

 1. HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op vrijdag 3 augustus 2018.

Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier:

 • bij voorkeur via mail naar solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
 • of per post naar:
  Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  Afdeling HR en Organisatie t.a.v. Nancy Toussaint
  Koning Albert II-laan 35 bus 30
  1000 Brussel

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je het sollicitatieformulier gebruikt en de vragenlijst invult;
 • je je kandidatuur uiterlijk op 3/8/2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier vind je bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Nancy Toussaint, tel. 02/553 31 33.

 1. VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoudwil, kun je contact opnemen met:

 • Patrick Barbé

Afdelingshoofd Zorginspectie Gehandicaptenzorg en Kinderopvang

T02 553 34 34

M0479 98 11 01

patrick.barbe@wvg.vlaanderen.be

 • Mady Cochet

Teamverantwoordelijke team Kinderopvang

T02 553 07 75

M0479 96 05 33

mady.cochet @wvg.vlaanderen.be

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaardenwil, kun je contact opnemen met:

Nancy Toussaint,

HR - selectieverantwoordelijke

nancy.toussaint@wvg.vlaanderen.be,
02/553 31 33.

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaardenwil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Publicatiedatum

24.07.2018

Contactpersoon

De Meerleer

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close