Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

Toezichter voor- en naschools toezicht

Toelichting

Inlichtingsfiche voor de contractuele functie van TOEZICHTER VOOR- EN NASCHOOLS TOEZICHT Cv Procedure van externe aanwerving.

Functieinhoud

Als toezichter werk je in één of meerdere gemeentelijke basisscholen van Tervuren (GBS Tervuren, Moorsel & Vossem). Je werkt samen met je collega’s bij kleuters en/of lagere school. Je bezorgt een fijn moment aan de kinderen en zorgt dat de omgeving veilig blijft voor hen. Het spreekt vanzelf dat het spelaanbod gebeurt in functie van de leeftijd en de weersomstandigheden. Buiten de leerkrachten ben je ook het aanspreekpunt voor ouders die hun kinderen brengen of halen.

 • Je hebt zin om samen met collega’s een fijn naschools moment te bezorgen aan de kinderen?
 • Je hebt interesse in de leefwereld van kinderen en kleuters?
 • Je plant graag, organiseert vlot kleine activiteiten en communiceert op klantgerichte wijze met familieleden van de kinderen?
 • Je bent bereid om belangrijke veiligheidsregels te volgen en neemt initiatief waar het kan?

Instaan voor het toezicht op en het opvangen van de kinderen in de gemeentelijke basisscholen van Tervuren en deelgemeenten Moorsel en Vossem. Garanderen van een efficiënte en kindvriendelijke werking van de schoolopvang. De uitoefening van deze functie gebeurt op een klantgerichte, integere en pragmatische wijze, waarbij efficiënt en kwalitatief werk wordt geleverd zodat de vooropgestelde doelen zo goed mogelijk worden gerealiseerd.

Hoofddoel van de functie

Instaan voor het toezicht op en het opvangen van de kinderen in de gemeentelijke basisscholen van Tervuren en deelgemeenten Moorsel en Vossem. Garanderen van een efficiënte en kindvriendelijke werking van de schoolopvang. De uitoefening van deze functie gebeurt op een klantgerichte, integere en pragmatische wijze, waarbij efficiënt en kwalitatief werk wordt geleverd zodat de vooropgestelde doelen zo goed mogelijk worden gerealiseerd.

De taakbeschrijving met een overzicht van de specifieke bevoegdheden, taken en kennisvereisten wordt door de rechtstreekse leidinggevende, bij voorkeur in overleg met de titularis, opgemaakt en goedgekeurd. Legende: Vaste uitvoerder V Medewerking M Back-up B Het is de bedoeling om via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te schetsen van de functie en van de belangrijkste taken. De functie kan dan ook taken omvatten die niet in deze lijst zijn opgesomd.

Voor- en naschools toezicht

Toezichter < of = 50%

Toezichter > 50%

Opvang en organisatie leuke activiteiten voor en na school

V

V

Verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen

V

V

Kinderen sociaal-emotioneel opvangen, geborgenheid geven en vertrouwen schenken

V

V

Correct en discreet omgaan met leerlingen, ouders en collega's

V

V

Correct opvolgen en registreren aanwezigheden van de leerlingen

V

V

Eerste zorgen toedienen (sanitaire hulp en EHBO)

V

V

Middagtoezicht

Mee bedelen van de warme maaltijden

V

Kleuters helpen bij het eten en drinken

V

Opruimen van de refter

V

Middagtoezicht op de speelplaats

B

Orde en netheid in de refter waarborgen

V

Assistentie kleuterklassen

Kleuters begeleiden bij het toiletbezoek en stimuleren van de zindelijkheid

V

Helpen bij het aan- en uitkleden

V

Samen met de klasleerkracht interactief de klaspraktijk verzorgen

V

Overnemen klas bij niet-invulbaarheid afwezigheid klasleerkracht

B

Eerste zorgen toedienen (sanitaire hulp en EHBO)

V

Algemene assistentie school

Begeleiding voorzien bij klasuitstappen en zwemmen

B

B

Helpen bij school gebonden activiteiten, zowel binnen als buiten de schooltijd

M

M

Functieprofiel

 • Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs. Beschik je niet over het vereiste diploma? Dan kom je ook in aanmerking na het slagen voor een capaciteitstest.
 • Je uittreksel type 2 (voor omgang met kinderen beneden de 12 jaar) uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) kan worden voorgelegd tijdens de mondelinge selectieproef. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid, die bij haar beoordeling van de kandidaturen beschikt over appreciatiebevoegdheid. … Dan ben jij mogelijk de kandidaat die wij zoeken.

Competenties

 • Samenwerken (kerncompetentie): Een gedrag vertonen waarbij de groepsobjectieven primeren boven het persoonlijke belang. Om deze te bereiken werkt men soepel samen, deelt men ideeën, worden conflicten bijgelegd en creëert men een gepast groepsgevoel.
 • Betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetentie): Zich borg stellen voor het behalen van de doelstellingen van de eigen functie. Bij het uitvoeren van de taken de lat kwalitatief voldoende hoog leggen. Zich hiervoor persoonlijk verantwoordelijk voelen. Organisatiebelangen laten primeren op persoonlijke belangen.
 • Expertise en ervaring delen: Anderen tonen hoe zaken het beste kunnen aangepakt worden.
 • Klantgerichtheid: Zowel interne als externe klanten benaderen vanuit een houding die erop gericht is om hen optimaal te ondersteunen in het oplossen van hun problemen, en om tegemoet te komen aan hun wensen en noden. Hierbij rekening houden met de belangen van de eigen organisatie en de dienstverlener. Klanten benaderen als een volwaardige partner en openstaan voor hun klachten en feedback.
 • Effectief communiceren: Op een gestructureerde en synthetische wijze een boodschap aan een groep kunnen overbrengen en hen vanuit de eigen expertise kunnen adviseren.
 • Analyseren: Complexe problemen en processen kunnen opsplitsen in samenstellende delen, verbanden en linken kunnen leggen, dieperliggende oorzaken kunnen opsporen, problemen vanuit verschillende invalshoeken kunnen benaderen, diverse alternatieve oplossingen genereren en duidelijke criteria kunnen ontwikkelen, om beslissingen op te kunnen baseren.
 • Plannen en organiseren: Uitwerken van efficiënte en overzichtelijke plannen in logische stappen en in functie van de prioriteiten. De vereiste middelen juist inzetten.
 • Besluitvaardigheid: Op het juiste moment oordelen, actie ondernemen en beslissingen nemen. Ook op basis van onvolledige informatie knopen durven doorhakken. Rekening houden de met gevolgen van diverse alternatieven.

Kennis

 • Elementaire algemene regelgeving
 • Basiskennis specifieke regelgeving
 • Basis kennis eigen organisatie
 • Grondige kennis algemene ICT kennis
 • Grondige kennis specifieke software

Gedragsvereisten

 • Handelen in overeenstemming met de regels, engagementen nakomen en discretie: Je handelt altijd in overeenstemming met richtlijnen, wetten, decreten, besluiten, reglementen en verordeningen die van toepassing zijn op het grondgebied van Tervuren. Je zet ook niet aan tot handelingen die hiermee strijdig zijn of deze omzeilen. Door consistent en discreet te handelen leg je zelfdiscipline aan de dag, kom je gemaakte afspraken na en verwerf je zo geloofwaardigheid.
 • Vriendelijk, hartelijk en respectvol handelen en omgaan met anderen: De burger verwacht als ‘klant’ van het lokaal bestuur een klantvriendelijke en professionele dienstverlening. Je staat ten dienste van alle burgers, bedrijven en bezoekers zonder onderscheid te maken en je hebt oog voor hun wensen en behoeften en je handelt hiernaar. Je anticipeert op de behoeften en staat garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.
 • Correct omgaan met stress en werkdruk: Ook onder tijdsdruk en moeilijkheden blijf je doeltreffend en efficiënt presteren. Je staat daarbij open voor feedback en durft eigen acties en meningen ook kritisch te evalueren.
 • Loyaal zijn: Je voelt je verbonden met Tervuren, het beleid, het bestuur en burgers. Je stelt je altijd op in het algemeen belang van het lokale bestuur en je werkt er actief en constructief aan mee zodat de organisatie zo goed mogelijk naar buiten overkomt. Je voert je opdrachten plichtsgetrouw, eerlijk en zorgvuldig uit, met respect voor wet- en regelgeving. Je voert geen opdrachten uit die indruisen tegen een hogere rechtsorde, tegen de mensenrechten of tegen strafrechtelijke bepalingen. Als loyale medewerker handel je met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de organisatie en ben je bereid om collega’s te helpen hun doelen te bereiken. De organisatie is prioritair tegenover de eigen professionele interesses.
 • Kritiek positief benaderen: Je staat open voor feedback en meningen van collega’s, leidinggevenden, het beleid en klanten. Je kan deze opmerkingen plaatsen en gaat na in welke mate je jouw aanpak en gedrag nog kan bijsturen.
 • Beschikbaar en flexibel zijn: Je zet je in die mate in en je toont engagement zodat je ook in moeilijkere omstandigheden de gestelde doelen kan bereiken. Resultaatsgebieden

Resultaatsgebieden op het vlak van interne en externe klanten

Op het niveau van de functie:

 • Klanten op een professionele en klantgerichte wijze behandelen en te woord staan (schriftelijk en mondeling)
 • Taken verrichten op een professionele, klantvriendelijke wijze
 • Waken over de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde diensten conform de afspraken

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie en interne werking

Op het niveau van de functie:

 • Zorgen voor een goede interne communicatie (relevante informatie doorgeven, vragen stellen waar nodig)
 • Werkmethodes op een correcte wijze toepassen
 • Zorgen voor een gepaste werkplanning en organisatie van de eigen taken

Resultaatsgebieden op het budgettaire vlak:

Op het niveau van de functie:

 • Bewaken van het efficiënte en doeltreffend inzetten van mens en middelen
 • Toestellen en apparaten als een goede huisvader gebruiken en onderhouden

Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie:

 • Positief-kritisch zijn, mogelijkheden zien en actief meedenken op het vlak van continue verbetering van de organisatie
 • Openstaan voor vernieuwing

Aanbod

Een tewerkstelling in een moderne en dynamische werkomgeving in een groen kader. De minimum bruto maandwedde (voltijdse functie) op niveau C1 bedraagt: € 2.258,22. Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit. Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt meegerekend voor de schaalanciënniteit.

 • een boeiende, gevarieerde job met verantwoordelijkheid,
 • een evenwichtige balans tussen gezin en werk,
 • een aantrekkelijke vakantieregeling publieke sector
 • per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ten bedrage van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.
 • jaarlijks krijgt elk personeelslid een ecocheque ter waarde van 60 euro en een RLE (raad voor lokale economie) cheque ter waarde van 40 euro.
 • de abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald.
 • bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,25 euro per km toegekend.
 • gratis hospitalisatieverzekering (bij contract onbepaalde duur of statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar)
 • 2de pensioenpijler
 • aansluiting tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) met tal van voordelen, zoals premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven, goedkope vakantiemogelijkheden, tussenkomsten in medische kosten, stevige kortingen bij diverse - winkelketens, pretparken en bioscopen,…
 • gratis jaarlijks griepvaccin
 • voordeeltarief bij cultureel centrum De Warandepoort

Selectieprocedure

Kandidaten die over het juiste profiel beschikken worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Kandidatuurstelling

Solliciteren kan steeds via de volgende link https://www.jobsolutions.be/register/14961-23 of per brief t.a.v. de dienst HR, Markt 7A bus 2 in 3080 Tervuren. Dienen te worden toegevoegd:

 • een curriculum vitae
 • een motivatiebrief
 • een kopie van het vereiste diploma (Beschik je niet over het vereiste diploma? Dan kom je ook in aanmerking na het slagen voor een capaciteitstest.)

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen. Alleen kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, worden toegelaten tot de selectieprocedure.

Inlichtingen

Alle nuttige inlichtingen kunnen worden verkregen bij de personeelsdienst, Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren, tel.: 02 766 52 43 – e-mail: hrm@tervuren.be

Locatie

Tervuren

Publicatiedatum

28.05.2023

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close