Klaar voor de volgende stap?

Vind hier alle vacatures!

/_images_upload/_tn_62d071c7b8e9b284.jpg
Werken in de gezondheidszorg

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_72f8a6ea58e73d02.jpg
Een nieuwe uitdaging ?
U vindt ze hier
/_images_upload/_tn_bbef31b62258919a.jpg
Werken in zorg en welzijn

Een sector vol kansen

/_images_upload/_tn_ff12ad9d66eb9611.jpg
Zorgen met

geest, hand en hart

Snel zoeken

Rusthuizen Zusters van Berlaar VZW

Rusthuizen Zusters van Berlaar VZW

Info

Vestigingen
WZC Heilige Familie en groep van assistentiewoningen Ten Gaerde
Westerlosesteenweg 37
2220 Heist o/d Berg

WZC Heilig Hart en Serviceresidentie Ten Velden
Kerkeblokken 11
2560 Nijlen

WZC Sint-Jozef en Serviceflats Ter Wieke
Sint-Jozefstraat 15
2222 Wiekevorst

WZC Sint Margaretha en groep van assistentiewoningen De Parel I & II
Kortrijksebaan 4
3220 Holsbeek

WZC Zonnewende en groep van assistentiewoningen Cederhof
Kerkstraat 5
2950 Kapellen

WZC Sint Jozef en groep van assistentiewoningen Biddeloo
Gasthuisstraat 10
2560 Kessel

WZC Sint Michaël
Moerkantsebaan 81
2910 Essen

WZC Kloosterhof en groep van assistentiewoningen Solleveld
Sollevelden 5
2590 Berlaar

Werking

Visie en organisatiewaarden
Visie op zorg
Visie op zorg (17 jan 2013 voor RVB)

Maatschappelijke evolutie.

We worden er dagelijks mee geconfronteerd: door de stijgende levensverwachting zal de zorg voor de ouderen in de toekomst verder toenemen.
De ouder wordende mens kan best zijn leven organiseren in zijn eigen vertrouwde woonomgeving en aan zijn autonomie gestalte geven.
Daarom is het van groot belang de thuiszorg en transmurale zorg uit te bouwen en zal er slechts in uitzonderlijke gevallen overgegaan worden tot opname in een intramurale voorziening.
Het gevolg hiervan is dat de oudere die zich laat opnemen in een woonzorgcentrum steeds ouder en meer zorgbehoevend is waarbij het aandeel van de ouderen met dementie in de woonzorgcentra steeds toeneemt.
Wil men verder de kwaliteit van het leven van deze zorgbehoevende personen hoog in het vaandel dragen dan zal er extra ruimte, middelen en personeel nodig zijn om een geïndividualiseerde dienstverlening te kunnen aanbieden.

Opdracht naar de toekomst

Een gedifferentieerd aanbod aan zorgen moet het mogelijk maken dat elke oudere terecht kan in de voorziening die het meest aansluit bij zijn/haar behoeften.
Hierbij houden we rekening met de grenzen van de economisch sociale realiteit en streven we naar een gezonde transparante prijs-kwaliteit verhouding.
In ons streven naar kwaliteitsvolle zorg proberen wij om de bewoners steeds iets meer te bieden dan wat de wettelijk opgelegde normen ons voorschrijven.
De keuze om valide bewoners te weren uit het woonzorgcentrum vraagt om een aangepast beleid.
Onze initiatieven van assistentiewoningen laten toe naar de zelfstandig wonende ouderen een leemte in te vullen.
Inspelend op de maatschappelijke vraag om ook voor de semi-valide zorgvrager een aangepast zorgaanbod te voorzien werden extra stimuli gegeven aan de centra voor kortverblijf; werden dagverzorgingscentra opgericht of afspraken gemaakt met bestaande dagverzorgingscentra.
Het opnamebeleid binnen de rust- en verzorgingstehuizen is gericht op de opname van zwaar zorgbehoevende ouderen met bijzondere aandacht voor mensen met dementie.
Om zoveel mogelijk in het verlengde van het levensverhaal van de bewoner te werken is het uitgangspunt kleinschaligheid hetgeen de familiale sfeer ten goede komt.
Het is onze visie dat elke bewoner uniek is en dat we kiezen voor zorg op maat. We spreken dan ook bewust over een “onderhandelde zorg”,een zorg die door de bewoner uitgetekend is in overleg met het woonzorgcentrum. Een zorg die het levensverhaal van de bewoner centraal stelt en doorheen vroegtijdige zorgplanning vorm krijgt. Zorg op maat veronderstelt de juiste hulp en dienstverlening(1) in de juiste hoeveelheid op het juiste moment(2), door de juiste personen(3) overeenkomstig zijn noden. Zorg op maat vertrekt steeds van vastgestelde en/of vanzelfsprekende behoeften(4) van de oudere persoon(5) en zijn zorgdrager(6)en krijgt vorm via onze kwaliteitscirkels(7).

1. De juiste hulp en dienstverlening
De vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar wil aan ouderen de gelegenheid bieden om hun leven met elkaar te delen in een sfeer van huiselijkheid,rust en vriendschap. Hierbij wordt van alle betrokkenen verwacht dat ze respect opbrengen voor ieders persoonlijkheid, ieders filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging.
Woonzorgcentra moeten een levende, dynamische gemeenschap zijn die openstaan voor de invloeden, noden en vragen van de bewoners. Ook de omgeving ( naasten, mantelzorgers, vrienden en bekenden) willen wij uitdrukkelijk hierbij betrekken.
De autonomie en inspraak van onze bewoners willen we waarborgen.

2. Op het juiste moment
Juiste dienstverlening op het juiste moment begint reeds bij de opname.
De opnamecriteria en de samenwerkingsverbanden met andere zorgvormen hebben tot doel er voor te zorgen dat het zorgaanbod gekend is en dat we die kandidaat-bewoners opnemen voor wie het RVT het meest geschikte zorg - aanbod kan aanreiken. Het traject vroegtijdige zorgplanning helpt ons om binnen de instelling zicht te krijgen op de keuzes die bewoners op hun zorgpad willen maken(onderhandelde zorg).
Individualisering van de zorg veronderstelt ook dat de momenten van de zorgverlening zoveel mogelijk worden aangepast aan de te vervullen daginhouden van de bewoner.
Binnen de totaliteit van de zorgverlening willen we de bewoner zoveel mogelijk in de gelegenheid laten zijn sociale contacten te onderhouden of waar mogelijk verder uit te bouwen. Zowel op het vlak van animatie en de verder doorgetrokken animatieve grondhouding van de medewerkers als door het steeds meer en gerichter uitbouwen van de vrijwilligerswerking worden hier in toenemende mate kansen gecreëerd.

3. Door de juiste personen
In het RVT beschouwen wij familie / naasten, mantelzorgers en de betekenisvolle anderen van de bewoner als partners in de zorg. Dit verhoogt de betrokkenheid op en verantwoordelijkheid naar familie / naasten toe. Wij werken aan een steeds beter en diepgaander overleg en samenwerking met alle betrokkenen. Ook gaat onze aandacht naar de wilsonbekwame bewoners: zij worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon en vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger die formeel aangesteld werd.

4. Vastgestelde en/of vanzelfsprekende behoeften
Om de zorgverlening van onze bewoners werkelijk te kunnen afstemmen op hun behoeften en deze van hun directe omgeving, is kennis van hun levensverhaal en referentiekader een belangrijk instrument. Dit vereist op de eerste plaats dat men luistert naar de bewoner. Een luisterende houding is ook onontbeerlijk om op levensbeschouwelijk, zingevend vlak een kwaliteitsvolle zorg te kunnen realiseren. Het betekent helpen gidsen in de keuzes die moeten gemaakt worden met aandacht voor de diversiteit.

5. De oudere persoon
De bewoners zijn volwassen mensen. Als mens hebben zij alle fundamentele rechten die aan het mens-zijn verbonden inclusief het recht op behandeling en verzorging.
Binnen het RVT blijven wij de bewoners beschouwen als autonome personen met eigen ontwikkelingsmogelijkheden, gewoontes, verlangens, noden en met een eigen verantwoordelijkheid. Vanuit een onderhandelde zorg willen we ruimte geven aan hun verlangens in de zorgkeuzes.
Het verlangen om zo lang mogelijk te kunnen leven met de hulp van een zorgcultuur die alle mogelijkheden van het leven garandeert.
Of het verlangen om levensfuncties te behouden met als doel het leven leefbaar en aangenaam te maken.
Of het verlangen om comfort van leven en sterven van bij de start in de focus te houden.

Eigen aan de bewoners is ook dat zij elk op hun manier geconfronteerd worden met het naderende levenseinde. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het onderkennen van zingevingsvragen, palliatieve zorg en stervensbegeleiding. De aandacht voor de levensvoltooiing maakt een belangrijk deel uit van de begeleiding.
Een klimaat van openheid, dialoog en transparantie bevordert en garandeert de ethische kwaliteit van de besluitvorming bij het levenseinde.

6. Behoeften van de zorgdrager
Kwaliteitsvolle ouderenzorg kan enkel gerealiseerd worden wanneer men ook voldoende oog heeft voor de behoeften van de zorgdragers. Hierin kunnen wij twee groepen onderscheiden:
familie / naasten van de bewoner enerzijds en medewerkers anderzijds.

De familie / naasten
Wij stellen vast dat steeds meer bewoners worden opgenomen vanuit een acute situatie.
Familie / naasten en mantelzorgers zijn op het punt gekomen dat zij de zorgvragen onvoldoende kwalitatief kunnen beantwoorden, ook niet met bijkomende deskundige hulp. Gevoelens van onmacht en schuld steken de kop op.
De familie / naasten moeten vertrouwen op vreemden en verliezen iets van de eigen levensvervulling. Wij gaan ervan uit dat familie / naasten in het RVT terecht kunnen met hun vragen en zorgen. De zorgverlening voor de bewoner is een gedeelde verantwoordelijkheid; een samen gedragen zorg. We willen conform de wet de bewoner en zijn familie / naasten alle rechten geven die hen toekomen.
De aldus uitgebouwde band met de familie / naasten eindigt niet noodzakelijk met het overlijden van de bewoner maar kan, indien nodig ook overgaan in rouwbegeleiding en hulp bij verliesverwerking.

De medewerkers
Voortdurende vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van onze begeleiding en zorgverlening staat voorop. Zonder degelijk en gemotiveerd personeel is een kwalitatieve zorgverlening onmogelijk. De personeelsgroep is echter een zeer heterogene groep qua vooropleiding en functie, op vlak van motivatie, van sociale en familiale achtergrond en inzake aanwezigheid en beschikbaarheid. Binnen de evolutie die zich met betrekking tot visie en zorgverlening doorzet, wordt veel aandacht besteed aan communicatie, vorming en inwerking van nieuwe medewerkers. Wij verbinden ons ertoe deze elementen te bevorderen die bijdragen tot een optimale ontplooiing van elke werknemer. Uiteenlopende vormen van waardering en een christelijk geïnspireerd personeelsbeleid moeten bijdragen tot een steeds verdere “Zorg voor de zorgenden”.

7. Kwaliteitscirkels
Het levensverhaal (1) van mensen is het vertrekpunt van ons ethisch verantwoord werken (2) en zorgen voor. We willen vanuit een open dialoog een transparant onthaal (3) creëren dat aandacht geeft aan de zorgen en noden van de bewoner en zijn naaste omgeving. Onze aandacht voor mobiliteit (4) wil de eigenheid, de autonomie en de zelfredzaamheid van elke bewoner bewaken en garanderen. Onze hotelzorg, voeding en maaltijdcultuur (5) wil de levenskwaliteit van de bewoner mee vorm geven. Leven en psychosociaal welbevinden worden doorheen een animatieve grondhouding en wooncultuur (6) behartigd. We willen garant staan voor een goede hygiëne en professionele wondzorg. (7)We bieden een luisterend oor voor het levensbeschouwelijke zingevingkader (8). We laten de nodige ruimte voor het aanwenden van beschermende maatregelen (9) en hebben aandacht voor valpreventie(10). Het sterven, afscheid nemen en loslaten zijn thema’s die vorm krijgen in onze palliatieve zorgcultuur (11). We ontwikkelen een specifieke aandacht voor bewoners met dementie (12)

Onze troeven

Medewerkers

Medewerkers
Hier komen de getuigenissen van al uw werknemers en personeelsleden

Adres gegevens

Adres:Sollevelden 1
Postcode:2590
Stad:BERLAAR
Land:BE
Telefoon:+3234200449

Deel dit bedrijf

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close